Information om samfälligheten Brisen

Välkommen till samfälligheten Brisen i Björkhaga

Information till dig som är boende i samfälligheten Korsbandsgatan och Brevduvegatan.

Brisen är en samfällighetsförening som ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av gemensamma anläggningar. Dessa är garagebyggnader, lekparker, kvartersgården, infartsgator, parkeringar, cykel- och gångvägar, gräs- och planteringsytor, gatubelysning, dräneringsledningar, dagvattenbrunnar, dagvattenledningar, sophantering och soprum.

Delägare i samfälligheten är 51 st egna hem (äganderätter), HSB bostadsrättsföreningen vinden med 22 st lägenheter samt Örebrobostäder med 76 st lägenheter.

På årsstämman väljer delägarna en styrelse med representanter ur respektive ägargrupp. Vidare beslutar stämman, efter förslag från styrelsen, om verksamhet, budget och avgifter för det kommande verksamhetsåret. Avgifterna tas ut av respektive delägare och fördelas för Vindens och Öbos del på respektive lägenhet och för äganderätt på varje fastighet.

När du bosätter dig i samfälligheten Brisen får du medinflytande över din omgivning. Detta medför även skyldigheter och ansvar, vilket alla som bor här måste vara beredda att ta. Du ska även vara beredd att ställa dig till förfogande för styrelseuppdrag.

Samfällighetens ändamål är att förvalta det område som fastställts vid föreningens bildande. Föreningen får inte bedriva verksamhet utanför sitt eget område eller verksamhet som strider mot dess stadgar.

Skötsel av anläggningarna

Samtliga boenden ska delta i skötseln av de gemensamma anläggningarna. Samfälligheten är därför indelad i ett antal skötsel/städområden. Vår och höst ordnas en städhelg då alla boende ska delta i arbetet inom sitt område. Den som inte har möjlighet att delta den angivna helgen kan göra sitt arbete tidigare i veckan före städhelgen.

Om man anser att det ser tråkigt/skräpigt ut i sitt städområde mellan angivna städdagar, är det upp till var och en att underhålla det som behövs.

I styrelsen finns representanter för bostadsrätten Vinden, Öbo samt äganderätterna. Har du frågor eller synpunkter angående verksamheten kan du vända dig till ”din” representant. Uppgifter om representanterna för respektive ägandeform finns uppsatta på föreningens informationstavlor samt på hemsidan www.brisen.se.
Vi har även en Facebook sida, sök på samfälligheten BRISEN.

Arbetsgrupper

Det finns 3 st arbetsgrupper för att utföra arbetsuppgifter av diverse slag. Till exempel målning och snickeri på kvartersgården men även andra uppgifter efter behov. Kom gärna och var med i en arbetsgrupp, hör av dig till någon i styrelsen och håll utkik efter när vi har nästa planeringsträff.

Sophantering

Samtliga boende inom samfälligheten Brisen skall källsortera sitt avfall.
Hushållssopor ska separeras enligt följande; glas, plåt, plast, kartong, papper, batterier, miljöfarligt avfall, ljuskällor samt kompost (matavfall).
Trädgårdsavfall ska omhändertas av den boende och komposteras eller fraktas till deponeringsplats. Några dagar före och efter städhelgerna finns containrar för trädgårdsavfall uppställda på respektive gata.
Det är absolut förbjudet att ställa grovsopor i eller utanför våra miljöbodar. Dessa ska fraktas till återvinningsstationerna.

Om alla gör sitt bästa kan vi hålla våra miljöbodar rena och fina.

Trafik och uppställning av fordon
I princip är all bilkörning förbjuden på alla gång- och cykelvägar, med undantag för sjuk- och flyttransporter samt transport av mycket tungt gods. Om du måste köra in på gång-och cykelvägar av dessa anledningar gäller bara av- och pålastning, ingen parkering.

Med tanke på trafiksäkerheten, främst för barnen i området, ska bilkörning på gång-och cykelvägar vara undantag och inte regel. När bilkörning i området sker på grund av ovanstående anledningar ska det ske mycket försiktigt. Det är allas vår uppgift att svara för trafiksäkerheten.

Parkering
Uppställning av fordon ska ske på markerade parkeringsplatser eller i garage. All annan uppställning, med undantag för av- och pålastning, är förbjuden. 

I föreningen finns 139 garageplatser varav egna hem har en plats per fastighet, Öbo och Vinde har 0.7 platser per hushåll.
För hyresgäster inom Öbo och Vinden bokas garageplats via respektive hyresvärd, viss väntetid kan förekomma.

I varje garage finns eluttag för kortvariga arbeten med fordon, exempelvis dammsugning.

OBS! Eluttagen i garagen är inte dimensionerade för motorvärmare.

Det finns sex platser för långtidsparkering av husvagnar eller bilar. Det finns två stycken på första parkeringen till vänster på Korsbandsgatan och fyra stycken på första parkeringen på Brevduvegatan. Dessa platser hyrs ut till en kostnad av 150 kr per månad. Bokning av plats sker hos kassören i styrelsen.

Släpkärra

Föreningen har en släpkärra för uthyrning till boende i samfälligheten. Den är uppställd bakom garagen vid första parkeringen, jämna nummer, på Korsbandsgatan. Bokningslista finns på uppställningsplatsen. Avgiften är 100 kr per hyrestillfälle.och betalas på det sätt som anges vid uppställningsplatsen. Vid återlämning ska eventuellt uppkommen skada anmälas.

Kvartersgården

Kvartersgården ligger på korsbandsgatan 10.

Där finns samlingslokal, kök, övernattningsrum (vandrarhemsstandard) för fyra personer samt bastu. Det finns bord, stolar, porslin, glas, skålar etc för ca 40 personer.

För hyra av lokalerna gäller följande:

  • Samlingslokalen: 400 kr för fest/samling
  • Samlingslokalen: 200 kr för barnkalas
  • Övernattningsrummet: 50 kr per bädd och natt. OBS! Kan bokas max två veckor i förväg.

Telefonnummer för bokning av kvartersgården: 0735689799

Endast boende i samfälligheten får lov att hyra.

Lokalen hyrs inte ut för kommersiellt bruk!

  • Bastukort kan köpas till en kostnad av 100 kr per år.

Information om hur du köper bastukort hittar du på informationstavlorna vid kvartersgården och vid miljöbodarna.

Det finns ett pingisbord i kvartersgården. För den som önskar spela pingis bokas det på samma telefonnummer som för kvartersgården. Detta är kostnadsfritt. Ta med egna racket och pingisbollar.

Informationstavlor och hemsida

På miljöbodarna och vid huvudingången till kvartersgården finns anslagstavlor som bland annat innehåller information om namn och adresser till styrelsemedlemmarna samt information från styrelsen.

Styrelsen 

Styrelsen sammanträder ca tio gånger per år. Om styrelsen fattar beslut under löpande verksamhetsår som ska meddelas de boende kan styrelsen kalla till en sammankomst eller lämna information i brevlådan alternativt e-postadress. Sådan information anslås även på informationstavlorna.

 

Har du frågor eller tips på hur vi kan förbättra vårt område kan du lämna detta till din representant eller lägga en skrivelse i brevlådan vid kvartersgården för vidare diskussion i styrelsen.

 

Med Vänliga Hälsningar 

Styrelsen i samfälligheten Brisen

 

Kommentera